FLIPCUBE016: Evgeny Svalov (4Mal) — Holy Shift / Grind