Someday

Audiodrone — Someday (HMSP Music, Unites States, HMSP024)

4Mal’s Phantom Hope Remix
4Mal’s Phantom Hope Radio EditEvgeny Svalov (4Mal) / Friday Flow on Radio.E1.ru (15.01.2010)
Resonance Moscow Radioshow 001 (04.04.2015)
VK интервью-подкаст 009: Никита Бондаренко (Sheepray)
Русская кибернетика 102 (01/2014, часть 1)
Resonance Moscow Radioshow 001 (04.04.2015)